KUPUJÚCI – ZÁKAZNÍK

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční záväznú objednávku z ponuky produktov a služieb na www.presamospravu.sk. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje prevádzkovateľa s požiadavkou, aby jej prevádzkovateľ sprostredkoval produkt či službu, ktorú nemá zaradenú v ponuke, s úmyslom kúpy takéhoto produktu či služby.
Použitím webových stránok internetového obchodu prevádzkovateľa a odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

PREVÁDZKOVATEĽ – PREDÁVAJÚCI
Mgr. Miroslav Strigáč – CompIS
P. Jilemnického 592/51
976 52 Čierny Balog
IČO: 46 109 552
DIČ: 108 112 4220
Tel: 0902 616 277
E-mail: info@presamospravu.sk

ZÁKLADNÉ POJMY
Produktom sa rozumie tovar, ktorý je možné zaslať predávajúcemu poštou. Produktom na stránke www.presamospravu.sk sú napr.: výukové kurzy, výukové videá, návody a iné hmotné tovary  …
Služby predstavujú najmä rôzne: školenia (prezenčné alebo realizované u Vás), správa web stránok, opravy počítačov, nastavovanie sietí, realizácie kamerových systémov a iné, služby ponúkané na stránke www.presamospravu.sk – služby sa v prípade záujmu kupujúceho objednávajú výlučne telefonicky !
Nosič – pod týmto pojmom sa rozumieme médium na ktorom je možné prenášať resp. distribuovať dielo autora (CD/DVD/USB kľúč, v prípade virtuálneho produktu ZIP súbor a iné)

Vybrané produktyautorské diela a podliehajú zákonu č. 185/2015 Z. z. – autorskému zákonu, pri ich nakladaní je preto nutné postupovať v súlade s týmto zákonom a v súlade s licenčnou zmluvou, ktorú vybrané prodkuty obsahujú na nosiči. Nedodržanie licenčných podmienok pri nakladaní s vybranými produktami (vybrané produkty sú tie pri ktorých je na nosiči obsiahnutá licenčná zmluva) je trestné a mohlo by viesť k podaniu žaloby zo strany autora diela.

OBJEDNÁVKA
Kupujúci si môže objednávať produkty/služby prostredníctvom:
– nákupného košíka na: www.presamospravu.sk
– e-mailom
– telefonicky
Odoslaním, resp. zadaním objednávky sa kupujúci zaväzuje zaplatiť za produkt resp. službu dohodnutú cenu. Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj produktov alebo služieb vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Oznámenie o prijatí Vašej on-line objednávky sa nepokladá za záväzné. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie objednávky predávajúcim a to buď telefonicky, alebo e-mailom, po overení dostupnosti a termínu dodania Vami požadovaných služieb alebo produktov.

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY
Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho:
 je možné kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením a to bez udania dôvodu. Po záväznom potvrdení je možné stornovať objednávku v prípade ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. Objednávku je kupujúci oprávnený stornovať na základe písomnej žiadosti zaslanej na e-mail:
info@presamospravu.sk a to maximálne do dvoch hodín od záväzného potvrdenia objednávky. Po uplynutí dvoch hodín od záväzného potvrdenia objednávky je kupujúci oprávnený objednávku zrušiť, len so súhlasom predávajúceho.
– predávajúci si vyhradzuje právo na náhradu vynaložených nákladov, ktoré zahŕňajú napr. balné, poštovné za odoslanú zásielku atď. Neprevzatím objednaného tovaru a nezaplatením zaňho porušujete platnú kúpnu zmluvu a obchodný zákonník.
Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho:
– objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-mail, telefón, atď.)
– požadovaný tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať
kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci časť alebo celú sumu cenytovaru zaplatil, predávajúci mu uhradenú sumu vráti – prevedie na účet, alebo zašle na adresu do 15-tich kalendárnych dní.

DODACIE PODMIENKY
Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný produkt/službu kupujúcemu podľa dostupnosti produktov a služieb a prevádzkových možností predávajúceho. Dodanie je realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-7 pracovných dní od pripísania čiastky na náš účet vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad – faktúru. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie produktu v neporušenom obale je nutné túto skutočnosť nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. V prípade, že kupujúci zistí pri rozbalení produktu zjavné vady, nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným produktom akýmkoľvek spôsobom nakladať. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom a tiež za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom. Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný produkt a zaplatiť za objednaný produkt dojednanú cenu.

STAV OBJEDNÁVKY
Aktuálne informácie o Vašej objednávke sa dozviete pri každom zmene stavu Vašej objednávky. Po zmene stavu dostanete informačný e-mail o zmene stavu objednávky.

POŠTOVNÉ A BALNÉ
Spôsoby doručenia:
Slovenská pošta – ceny podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty

Spôsoby úhrady:
Prevodom na účet (za produkt nám zaplatíte dopredu prevodom na náš účet, následne Vám bude zaslaný spôsobom dopravy aký ste si zvolili. Pre správnu identifikáciu platby je potrebné ako variabilný symbol vyplniť číslo Vašej faktúry.)
Dobierka (tovar Vám pošleme a zaplatíte ho kuriérovi alebo na pošte podľa toho aký spôsob dopravy si zvolíte)

CENY
Prevádzkovateľ nie je platcom DPH. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.

ZÁRUKA
Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Oprávnenie na záruku zaniká pri prirodzenom alebo nadmernom mechanickom opotrebení a mechanickom poškodení výrobku, znečistením tovaru, alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok.

REKLAMÁCIE

Reklamáciu je kupujúci povinný uplatňovať výhradne písomnou formou a to e-mailom. V reklamácii kupujúci uvedie číslo objednávky, číslo faktúry, názov reklamovaného výrobku, presný opis poškodenia, respektíve popis závady a pokiaľ je možné i fotodokumentáciu. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný produkt vrátane dokladu o zaplatení – faktúry. Reklamovaný produkt (resp. tovar na výmenu, alebo vrátenie tovaru) je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení. Poznámka: odosielajte v poistenej obálke (dostať kúpiť na každej pošte) bezpečne zabalený (napr. v bublinkovej fólii, alebo krabičke) na našu adresu, no nie na dobierku!
Reklamácie sa vybavujú spravidla do 14 dní, no max. do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. Za prípadnú stratu, alebo poškodenie poštou nenesieme zodpovednosť! Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas nielen z obchodnými podmienkami, ale tiež so spracovaním osobných údajov. Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté prevádzkovateľovi prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby – vybavenie vašej objednávky a nebudú ďalej poskytované tretím osobám/stranám. Výnimkou sú osobné údaje kupujúceho, nutné na bezproblémové doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi. Prevádzkovateľ bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu, v súlade so zákonom číslo 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy kedykoľvek vymazané a nebudú ďalej spracovávané.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.presamospravu.sk

Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.01.2018.